ویژه نامه, بهائیت

نوشته حاضر با هدف معرفي بهتر و بيشتر يکي از اسناد مهم تاريخ سياسي و مذهبي ايران تنظيم گرديده است. با اين نگاه که پرداختن به ريشه هاي تاريخ هر پديده، بهترين راه براي آسيب شناسي آن پديده و آسيب زدايي پديده هاي مشابه آن محسوب مي شود.

بسياري از گفتارها و نوشتارهايي که نزد بهاييان به عنوان آثاري مقدس مطرح اند، چيزي جز نتيجه مطالعات، تجربيات و برداشتها و اقتباس عبدالبهاء از تعاليم و آثار مذاهب و اديان ديگر و نيز ناشي از مطالعه و آشنايي عبدالبهاء با آثار و انديشه هاي غربي نبوده و نيست.

ادامه ویژه نامه, بهائیت

يکي از مظاهر اسلام‌زدايي در دوران حاکميت 50 ساله پهلوي‌ها، تقويت روزافزون مذاهب و اديان باطله اعم از اديان منسوخه يا مذاهب ساختگي و بي‌پايه بود. در اين دوران فرقه بهائيت رشد بي‌سابقه‌اي يافت.

نوشتار پيش‌رو، با مروري بر پيشينه فرقه بابيت و بهائيت (از آغاز تا عصر حاضر)، تصويري کلي از اين امر به دست مي‌دهد.

اسناد و مدارک تاريخي حاکي است که، محفل بهائيت در ايران، مدتها پيش از کودتاي «انگليسي» سوم اسفند 1299، توسط مهره نشاندار خويش: حبيب‌الله عين‌الملک (پدر هويدا نخست‌وزير مشهور عصر پهلوي)، رضاخان را کشف و به سر جاسوس بريتانيا در ايران (سراردشير ريپورتر يا اردشير جي) براي انجام کودتا معرفي کرد.

پس از اعدام علي محمد باب، پيروانش براي کسب جانشيني او با يکديگر به ستيزه برخاستند. اين ستيزه باعث شد تا بابيان به دو شاخه ازلي به رهبري ميرزا يحيي صبح ازل، و بهائي به رهبري ميرزا حسينعلي بهاء، که هر دو برادر بودند، تقسيم شوند.

در اين نوشتار به بيان شمه‌اي مختصر از وابستگي فرقه بهائيت به صهيونيسم مي‌پردازيم با اين اميد که همگان با در نظر داشتن اين وابستگي در خشکاندن ريشه‌هاي فاسد اين فرقه وسواس بيشتري نشان دهند

گونه‌هاي ديگري از تبعيض و تحقير در رفتار و کردار روِساي اين فرقه به کرات در خاطرات صبحي روِيت شده است و آن ناديده گرفتن خطاها، جنايات و کردارهاي ناپسند مبلغان و پيروان مطيع بود. نه تنها از عيوب آنها چشم مي‌پوشيدند، حتي از بدگويي نسبت به آنها هم ممانعت مي‌کردند. اين رفتار را در مورد منتسبين و بستگان عبدالبهاء نيز مي‌توان ديد.‌

آنچه در پي ميآيد ، بخش دوم مقاله ( حقيقت بهايي گريي در خاطرات صبحي ) است که تقديم علا‌قمندان مي گردد.

از ديگر کارها که گزارش منحصر آن را صبحي نگاشته، کلاهبرداري کلان بهايي‌اي به نام عزيز نويدي از ارتش بود که با صحنه‌سازي، زمينهاي قلعه‌مرغي را تصاحب کرد. بيست ميليون تومان - مبلغ سرسام‌آور پنجاه سال قبل - از ارتش کلاهبرداري کرد و مبلغ فوق را براي شوقي افندي فرستاد.

1 از 2